VĚRNOSTNÍ PROGRAM Pelety-CB

Chceme Vás odměnit za věrnost, a proto jsme vytvořili věrnostní program se slevami na naše zboží.

 

Výhody věrnostního programu

 • slevy za získaná razítka
 • informace o akčních nabídkách – zasílání akčních letáků e-mailem
 • speciální akční nabídky pro registrované členy

 

Jak se stát členem

Členství ve věrnostním klubu Pelety-CB je bezplatné, dobrovolné a stát se členem je snadné.

Při vyplnění formuláře nového zákazníka na jedné z našich prodejen se automaticky stáváte členem klubu Pelety-CB.

Člen klubu Pelety-CB může kdykoliv požádat o ukončení členství.

 

Jaké můžete získat odměny

Výhody lze čerpat pouze po registraci.

Při nákupu za každých 5000 Kč získá zákazník razítko do karty, kterou obdrží při registraci. Razítka je možné vyměnit za slevy při opakovaném nákupu.

Aktuální slevy budou vždy vyvěšeny na webu www.pelety-CB.cz

 

Jak sbíráte razítka

Za každý nákup za částku větší než 5000 Kč získá člen věrnostního klubu Pelety-CB razítko do karty. Vydání karty probíhá při prvním nákupu o hodnotě 5000 Kč a více.

 

Jaká je platnost razítek

Platnost nasbíraných razítek není časově omezena.

Kartu s razítky může člen uplatnit na kterékoliv prodejně Pelety-CB (ADLUprofi s.r.o.)

Další informace lze dohledat ve Všeobecných podmínkách.

 

 

 1. Věrnostní program Pelety-CB
  • Věrnostní program Pelety-CB (dále jen „program“) provozovaný společností ADLUprofi s.r.o. se sídlem Branišovská 948/40, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, (dále jen „provozovatel“) nabízí nakupujícím zákazníkům zboží provozovatele (dále jen“zákazníkům“), kteří se pro účely programu zaregistrují (dále jen „registrovaní zákazníci“), a za podmínek níže uvedených mají možnost získat slevu za nákup zboží provozovatele v rámci sítě prodejen Pelety-CB (seznam prodejen  zapojených do programu je uveřejněn na webových stránkách provozovatele – www.Pelety-CB.cz) nebo jiným způsobem, a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

1.2 Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická osoba, fyzická osoba nebo soukromá osoba starší 18 let, jež provedla registraci do věrnostního programu vyplněním Formuláře nového zákazníka na prodejnách Pelety-CB v listinné podobě nebo na e-shopu provozovatele. Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele slevu a další výhody je závislá na počtu razítek v kartě, která je možné získávat zejména nákupem zboží provozovatele na prodejnách nebo na základě účasti ve vyhlášených marketingových akcí.

 1. Registrace a členství v Clubu Pelety-CB

2.1 Registrace v clubu Pelety-CB opravňuje zákazníka k uskutečňování nákupů, za něž je možné v rámci programu získat razítka do karty.

2.2 Formuláře nového zákazníka v listinné podobě jsou k dispozici na firemních prodejnách Pelety-CB. Vyplněný formulář zákazník odevzdá na prodejně Pelety-CB. Po obdržení evidenčního listu předá zaměstnanec Pelety-CB kartu pro sbírání razítek do karty.

2.3 Členství v clubu Pelety-CB se stává neplatným a oprávnění k uskutečňování nákupů, za něž je možné v rámci programu získat body, zaniká:

 1. okamžikem, kdy člen klubu záměrně uvedl v evidenčním formuláři nepravdivé informace
 2. okamžikem, kdy člen klubu zneužil ochrannou známku provozovatele, jeho obchodní  značky nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy provozovatele
 3. okamžikem, kdy člen klubu zneužil mechanismus programu
 4. okamžikem, kdy provozovatel obdrží písemnou žádost člena klubu / registrovaného zákazníka o ukončení platnosti registrace
 5. okamžikem zániku (odvoláním) souhlasu se zpracováním osobních údajů
 6. z jiných vážných důvodů
 7. okamžikem ukončení programu – viz bod 6.3 Pravidel

2.4 Zánikem platnosti členství v klubu Pelety-CB z důvodů uvedených pod písm. a), b), c), f) zaniká rovněž nárok na použití bodů nasbíraných na bodovém účtu a na všechny ostatní výhody plynoucí z programu. Body získané do data ukončení platnosti členství v clubu Pelety-CB z důvodů uvedených pod písm. d), e), g) je možné uplatnit na slevu při opakovaném nákupu, která je platná pro dané období.

 1. Získávání výhod

3.1 Oprávnění získat razítka na základě registrace vzniká okamžikem provedení registrace v systému provozovatele. Počet razítek získá zákazník na základě konkrétního nákupu zboží a závisí na hodnotě uskutečněného nákupu. Získaná razítka zákazník získá na provovoznách Pelety-CB

3.2 Při stornu, změně odběratele, změně hodnoty prodejky nebo faktury proběhne přepočet přidělených razítek.

3.3 Provozovatel si vymezuje právo určit zboží a taktéž stanovit hodnotu zboží, za jehož nákup budou razítka v rámci programu přidělována a tuto omezit na určité období. Pokud provozovatel neuvede jinak, budou body přidělovány za zakoupené  zboží v poměru 5000,- Kč S DPH = 1 razítko.

3.4 Razítka se na účtu načítají bez časového omezení po celou dobu trvání Věrnostního programu a členství v klubu Pelety-CB.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet Pelety-CB nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:

 1. byly získány v rozporu s těmito pravidly
 2. byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití bodového účtu jinou osobou, než která se zaregistrovala)
 3. byly získány omylem nebo technickou chybou systému
 4. byl vystaven dobropis bez ohledu na datum
 5. dojde k úmrtí člena klubu/registrovaného zákazníka
 6. držitel účtu zneužil mechanismus a výhody programu
 7. provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění
 8. z jiných vážných důvodů

3.6. Princip bodového systému

Nákupem zboží u provozovatele získává zákazník „Razítka“. Tato razítka pak může směnit za slevu, kterou může využít při opakovaném nákupu.

 • Za 5000 Kč nákupu s DPH získává zákazník 1 razítko
 • Za 1 razítko získává zákazník slevu na následný nákup v hodnotě 50 Kč s DPH
 1. Čerpání razítek

Systém čerpání slev při opakovaném nákupu

4.1 Získávání slev a benefitů je součást věrnostního programu Pelety-CB. Provozovatel zákazníkovi poskytuje za opakovaný nákup možnost čerpat slevu. Slevy se nevztahují na akční a jinak zlevněné zboží, mimo speciálních akcí určených pro členy klubu.

4.2 Získané body není možné vyměnit za peněžní hotovost ani za jiné proti plnění nebo jinou výhodu.

 1. Ochrana osobních údajů

5.1 Osoba, která se má stát členem věrnostního programu Pelety-CB, svým podpisem na registračním formuláři, uděluje společnosti ADLUprofi s.r.o. na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých vyplněním registračního formuláře (nebo kdykoli během fungování věrnostního programu) za účelem provozování věrnostního programu, k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu.  Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 1. Všeobecná ustanovení

6.1 Všechna práva registrovaných zákazníků vyplývající z programu jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí registrovaného zákazníka, je-li fyzickou osobou, nebo zánikem registrovaného zákazníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce. Smrtí nebo zánikem registrovaného zákazníka bez právního nástupce zanikají rovněž body získané v rámci programu. Tato razítka (karta) jsou nepřevoditelné. Získané body ani jakákoli práva vyplývající z programu nemohou být předmětem dědického práva.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tato Pravidla stejně jako obsah, zejména právo změny obratového koeficientu, bodového hodnocení konkrétního nákupu (např. v případě devalvace měny, změny nákladů souvisejících s provozováním věrnostního programu Pelety-CB a jiných zásahů vyšší moci). O uvedených změnách bude provozovatel členy věrnostního programu Pelety-CB informovat e-mailem nebo prostřednictvím internetových stránek, případně prostřednictvím propagačních materiálů dostupných na prodejnách.

6.3 Věrnostní program připravil provozovatel s dlouhodobým záměrem. Vyhrazuje si však právo kdykoli věrnostní program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na webových stránkách www.Pelety-CB.cz nebo e-mailem členům věrnostního programu Pelety-CB minimálně jeden kalendářní měsíc přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou možné získat razítka.

6.4 Věrnostního programu Pelety-CB se nemohou účastnit zaměstnanci provozovatele.

6.5 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 18. března 2020. Realizace programu podle výše uvedených pravidel bude probíhat v souladu s interním předpisem provozovatele.